اولین جلسه ی حضوری رابطین و دبیرخانه ی IPSS24

 

اولین جلسه ی حضوری رابطین و دبیرخانه ی IPSS24 در تاریخ ۱۲ و ۱۳ مرداد ماه در شهر اصفهان برگزار گردید.

در جلسه ی عمومی رابطین و دبیرخانه که با حضور شورای مرکزی سمینار برگزار شد، عملکرد اعضای دبیرخانه در طی ماه‌های گذشته بررسی گردیده و در طی همفکری های صورت گرفته، پیشنهاداتی جهت ارتقای کیفیت برگزاری سمینار ارائه شد. 

سپس در جلسات اختصاصی کمیته های صنفی، علمی و آموزشی، آمار ارسال خلاصه مقالات و مدارس و وبینار ارزیابی شد و تعدادی از مسائل آموزشی و مشکلات مهم صنف داروسازی و جامعه‌ی داروسازان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت که نتایج آن، مبنایی برای برنامه ها و پیگیری‌های آتی IPSS 24 خواهند بود.

موضوعات مورد بحث در جلسه ی اختصاصی رابطین علمی:

 1. تصمیم گیری در مورد بازه ی تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات
 2. همفکری پیرامون افزایش علاقه و انگیزه‌ی دانشجویان به شرکت در سمینار و ارسال خلاصه مقاله 
 3. پیشنهاد برگزاری کارگاه های مشترک  با سایر جمعیت های دانشجویی و همچنین برگزاری نشست های مختلف با ادوار و افراد مطرح و فعال در سمینارهای گذشته 
 4. بررسی مشکلات و اشتباهات رایج در خلاصه مقالات ارسال شده به تفکیک دانشکده ها 
 5. ارائه و بررسی پیشنهادات پیرامون کارگاه ها و وبینارهای مفید برای دانشجویان داروسازی

موضوعات مورد بحث در جلسه ی اختصاصی رابطین صنفی:

 1. داروخانه های اینترنتی
 2. انجمن داروسازان

موضوعات مورد بحث در جلسه ی اختصاصی رابطین آموزشی:

 1. لزوم یکسان سازی کوریکولوم و رعایت دروس هم‌نیاز‌ و پیش نیاز به صورت واحد در دانشکده های مختلف  
 2. لزوم ارائه دروس کارآموزی صنعت، بیمارستان و داروخانه های شهری بر اساس یک مبنای استاندارد و با رعایت حداقل های آموزشی متناسب با امکانات هر دانشکده
 3. صحبت پیرامون مسئله انتقالی های خارج از کشور و افزایش ظرفیت داروسازی و اثرات منفی آن بر روی کیفیت آموزشی وهمچنین لزوم ضابطه مند تر شدن انتقالی های خارج کشور 
 4. مشکلات پایان نامه ای و تحقیقاتی در دانشکده‌های  مختلف