سخرانی علمی جناب آقای دکتر اسدی خیاوی، استاد دانشکده داروسازی زنجان با محوریت استفاده از دانش فارماکوکینتیک در درمان بیماری های عفونی:

دانستن ارتباط بین clinical knowledge با clinical practice برای افرادی که در بالین بیماران حضور دارند اصلی مهم است.

دسته ای از آنتی بیوتیک هارا باید extended infusion تجویز کرد تا اثر گذاری دیده شود و اگر به یکباره تجویز شود شاید مقاومت ایجاد شود. 

در کشور ما باید در تجویز داروها بیشتر به مبانی فارماکو کینتیک و فارماکومتریک توجه شود. و این نیازمند وجود داروسازان در کنار پزشکان است.

در تجویز داروها در ایران شاید بتوان گفت ایراد هایی فراتر از جنبه‌ی کینتیک دارویی وجود دارد.

ارائه‌ی خدمات درمانی باید جدا و فراتر از دانش در سطح کتاب های مرجع باشد و به دانش بعد از آموختن نیاز دارد.