سخنرانی جناب آقای دکتر حمیدی عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی زنجان در پنل سیستم های نوین دارورسانی در بازارهای دارویی ایران و جهان:
فارماکوکینتیک، مطالعه کمی تغییرات غلظت دارو قسمت های مختلف بدن است. معمولا غلظت پلاسمایی داروها را اندازه گیری می کنیم و اهمیت آن این است که بیشترین غلظت دارو در بهترین زمان ممکن مورد نظر است.
بیوفارماسیوتیکس، رابطه بین ویژگی های فیزیکوشیمیایی دارو و ویژگی های فیزیولوژیک بیمار است.
عبارت ADME درباره اتفاقاتی است که بر روی دارو می افتد و در نهایت منجر به ورود دارو به محل اثرش می شود.
در داروسازی نوین کار داروسازان تغییر پروفایل فارماکوکینتیک است تا اثر مناسب دارو را بدست بیاوریم. نانوکریرها امید فراوانی در علم فارماکوکینتیک ایجاد کرده است.
 نانوتکنولوژی در داروسازی، در نانو می توان روی شکل، توزیع و اندازه ذره ای کار کرد. نانو می تواند محلولیت یک دارو را افزایش دهد. داروها را می توان روی سطح و داخل قسمت های مختلف ذرات قرار داد.
 اهداف محوری نانوتکنولوژی در دارورسانی
۱-دارورسانی به محل سلول های سرطانی 
۲ -افزایش فراهمی زیستی خوراکی داروها
۳- کاهش عوارض جانبی
۴- افزایش پایداری دارو در in vitro و in vivo