سخنرانی جناب آقای دکتر جعفری عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی مشهد در پنل سیستم های نوین دارورسانی در بازارهای دارویی ایران و جهان :
توضیحات ابتدایی درباره بیماری سالک و انواع آن.

سینا آمفولیش یک درمان موضعی برای درمان سالک می باشد.

 چهار فرآورده مختلف از آمفوتریسین B وجود دارد که فرم تزریقی در بیماری کالاآزار مفید است ولی در فرم پوستی تاثیری ندارد.

 این فراورده(سینا آمفولیش) هم بر روی لشمانیا ی ماژور و هم بر عامل لشمانیا ی تروپیکا(خشک) اثر دارد.

 با همکاری مرکز پوست و جذام تهران تست حساسیت انجام شد و روی چشم و پوست تست داده شد و هیچ عارضه ای ایجاد نکرد و در اخر Safety فراورده در In vitro و هم در In vivo تروپیکای ماژور ایمن بوده است.