سخنرانی جناب آقای دکتر رضایی، استاد دانشکده داروسازی زنجان با موضوعیت کاربرد بالینی دانش فارماکوکینتیک

در آموزش دستیاران داروسازی و پزشکی به زمینه‌ی فارماکو کینتیک کم توجهی شده است.

در ایران drug development خیلی کند پیشرفت کرده است. 

در فارماکو کینتیک، بررسی تفاوت بیماران درمورد پاسخ به داروها بسیار مهم است، نه فقط وزن و سن، بلکه بعضی اوقات بحث متابولیسم مطرح است.

انتظار داریم اگر فرمولاسیون غلظت یکسانی در خون ایجاد کند، اثر هم یکی باشد اما اینگونه نیست زیرا ممکن است غلظت در محل، هم زمان، یکی نباشد.

در بیماران بخش اونکولوژی بررسی سیر بیماری (تغییر با زمان) یکی از مهم ترین زمینه هایی است که امروزه بدون فارما کو کینتیک محال است پیش برود.

متاسفانه گاها در مورد طول مدت انفوزیون داروها در بیمارستان ها کم کاری می‌شود.

امروزه وب سایت هایی وجود دارد که با وارد کردن چند اطلاعات ساده می‌توان اطلاعات زیادی در مورد فارماکوکینتیک هر بیمار و هر دارو به دست آورد.

داروسازان بالینی بیشتر در زمینه ارزیابی بالینی بیماران فعال هستند و متاسفانه ورود آنها به مبانی فارماکو کینتیک گاها بسیار سطحی است.