سخنرانی دکتر مارک قمصری عضو هیئت علمی دانشگاه لوما لیندا کالیفرنیا در پنل سیستم های نوین دارورسانی در بازار دارویی ایران و جهان:
کلینیکال تریال بحث اصلی دنیای امروزه است که بیشترین استفاده آمار در این قسمت است. متاآنالیست مبنای اصلی داروسازی دنیای امروز است. دو قسمت مهم مطالعات علوم بدن انسان: 
۱ اپیدمیولوژی
۲ کلینیکال تریال

اشاره دکتر قمصری به تاریخچه کلینیکال تریال و کتاب های ابن سینا پزشک برتر ایرانی که پس از گذشت نزدیک به هزار سال هنوز در دانشگاه های بزرگ اروپا و آمریکا تدریس می شود. 

آقای دکتر با اشاره به جنایت های پزشکی و داروسازی در تاریخ جهان اعم از جنایت تالیدوماید و..... به نقش آنالیست ها اشاره کردند که باید کار خود را درست انجام بدهند که در ادامه منجر به تشکیل کمیته RIB در آمریکا شد.

سوال دکتر دوبختی عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی زنجان مبنی بر وجود قانون بیمه شدن مادام العمر داوطلبان در فاز اول کلینیکال تریال در آمریکا و پاسخ دکتر قمصری که چنین قانونی وجود ندارد.