گزارشی از ارایه شفاهی دومین روز از سمینار بیستم:
ارائه‌ها در sessionهای دو ساعته برگزار شد و هر ارائه توسط ۵ داور مورد داوری قرار گرفت.
زمان هر ارائه ۱۵ دقیقه بود و سه دقیقه نیز زمان برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شد.
در دومین روز این سمینار؛ در مجموع ۹ ارائه مربوط به گروه فارماسیوتیکس، ۳ ارائه از گروه بالینی، ۵ ارائه از گروه بیوتکنولوژی، ۲ ارائه از گروه بیوفارماسی و ۲ ارائه از گروه داروسازی بیمارستانی، یک ارائه با موضوع آینده شغلی و دیگری تحت عنوان حقوق و قوانین برگزار و توسط اساتید حاضر داوری شد.