کارگاه صنفی:  اصول اداره داروخانه؛ از سفارش تا انبارداری و فروش (با همکاری موسسه خدمات دارویی رضوی)

 

کارگاه آشنایی با کارآزمایی های بالینی با ارائه دکتر صاحبکار

 

ارائه پوسترهای نانوفناوری دارویی