کارگاه فلوسایتومتری با تدریس خانم دکتر کلالی نیا

 

 

 

پنل چالش های صنعت شرکت سیناژن

 

 

سخنرانی های فارماکولوژی و سم شناسی، بیوتکنولوژی، فارماکوگنوزی و صنفی

 

 

ارائه پوسترهای صنفی ، اقتصاد دارو، فارماکولوژی و سم شناسی، فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

 

 

کارگاه ساخت فرآورده های ترکیبی در داروخانه با تدریس دکتر گل محمد زاده

 

پنل صنعت: فرصت های صنعت داروسازی برای داروسازان جوان؛ حال و آینده