پذیرفته شدگان در بحث تخصص نتوانسته اند جذب شود.این متخصین نباید خودشان منتقد این باشند که امکان شغلی برایشان رقم بخورد.قرار است با هم فکری در نظر گرفته شده فرصت های شغلی برای این افراد در نظر گرفته می شود.


 سخنرانی دکتر ضیا:

 دکتر ضیاء فردی که امروز دارو خانه دارد دانشجوی دیروز است مسائل را عام ببینیم.
 آمادگی و اراده ی ما بر این است که به عنوان متولیان انجمن صنفی با هم به عنوان یک خانواده تعامل داشته باشیم.

 در نقطه ای که ما قرار داریم یک چرخش دارویی سالانه در کشور داریم که میزان آن هزار میلیارد است.

طبق آمار ٪؜٥٥ چرخش مالی دارویی کشور دست داروخانه های دولتی است که ٣٠٠ داروخانه یا بنگاه دارویی دولتی را شامل میشود.

 در این شرایط داروخانه های شبانه روزی را با فروش خاص داریم آنچه که برای ما حدود ١١ هزار بخش خصوصی باقی میماند خیلی کمتر است و این چرخش در بازه زمانیه ٥تا١٠ ساله ثابت بوده.
.
٪؜٢٩ داروخانه های ما توجیه اقتصادی ندارند بقیه هم با هم گاها با فروش مکمل ها و آفر هایی ویژه بوده است 

راه حل موجود این است که با هم پیش برویم و برنامه ای برای سالیان آینده پیشبینی کنیم که اسن خلا ها را پر کند.

از نظر تعداد نسخه دولتی ها ٪؜١٢ تعداد را می پیچند و ٪؜٨٤ پول را میگیرند این تناسب باید به هم بخورد و نیاز مند اصلاحاتی در جایگاه های بالاتر مسئول است.

برای اشتغال در پی سند توسعه ی طولانی مدت هستیم مسئله ی تعداد داروخانه حل نخواهد شد باید آماری دقیق بر پایه ی برنامه ی استوار برای سال های طولانی باید دیده شود و برنامه ای تنظیمی و تدوینی سند اشتغال در دستور کار است.

اساسنامه یک انجمن مثل انجمن داروسازان بر اساس قوانینی منطقی تدوین شده است.
تغییر اساسنامه ها نیازمند نشست های کارشناسی در هیئت مدیره است.

برخی بندهای اساسنامه قدیمی شده است و امروزه احتیاج به بازنگری دارند.

هم اکنون درحال انجام تغییراتی در ساختارهای انجمن داروسازان هستیم.تغییرات ساختاری و اساسنامه ای نیازمند همکاری و همفکری بیشتر دانشجویان این انجمن هست.


سخنرانی دکتر عبداللهی اصل:

فرصت هایی در آینده ای نزدیک ایجاد می شود.از فرصت های ایجاد شده باید استفاده کنید.
سعی کنید در حوزه های مختلف مهارتهایی را فرابگیرید تا در آینده ایده های سیاسی و مدیریتی مطلوبی برای صنعت داروسازی داشته باشید.
امروزه خلا پرداختن به e_health به وفور دیده می شود.
روسای سندیکا تنها ساز مخالف با برندینگ هستند در حالیکه برندینگ اصل توسعه ی اقتصادی است. 
نظام ژنریک سازی و کوچک کردن بازار دارویی ایده ای بسیار اشتباه است.