نخستین بیانیه دبیرخانه و رابطین بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

نخستین بیانیه دبیرخانه و رابطین بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

🔶🔹نخستین بیانیه دبیرخانه و رابطین بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور:🔹🔶 ✅ تاکید رابطین و دبیرخانه سمینار بیست و یکم بر حفظ اتحاد دانشجویان و لزوم استفاده و توجه مسئولین به نظرات دانشجویان در تصمیم گیری ها.