نشریه ژنریک ، شماره سوم زمستان 97 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

نشریه ژنریک ، شماره سوم زمستان 97

سومین شماره از گاهنامه صنفی ، علمی ،ادبی فرهنگی "ژنریک " . نشریه رسمی بیست و دومین دوره سمینار دانشجویان داروسازی ایران

نشریه ژنریک ، شماره دوم پاییز 97 ۱۷ آذر ۱۳۹۷

نشریه ژنریک ، شماره دوم پاییز 97

دومین شماره از گاهنامه صنفی ، علمی ،ادبی فرهنگی "ژنریک " . نشریه رسمی بیست و دومین دوره سمینار دانشجویان داروسازی ایران

نشریه ژنریک شماره  اول   ، مرداد 97 ۵ شهریور ۱۳۹۷

نشریه ژنریک شماره اول ، مرداد 97

اولین شماره از گاهنامه صنفی ، علمی ،ادبی فرهنگی "ژنریک " . نشریه رسمی بیست و دومین دوره سمینار دانشجویان داروسازی ایران