• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

مدارس فصلی بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

دبیرخانه بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، به منظور تحقق آموزش موضوعات کاربردی به دانشجویان داروسازی سراسر کشور در زمینه های مختلف این رشته، از جمله مدیریت و اقتصاد دارو، فارماکوگنوزی، شیمی دارویی، داروسازی بالینی، داروسازی هسته ای و... مدارس فصلی گوناگونی را برگزار می کند.

بیشتر ...

پنل ها وبیانیه ها و جلسات دبیرخانه و رابطین بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

در طول مدت باقیمانده تا بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، جلسات و پنل‌هایی برای تحقق اهداف و پیگیری‌های صنفی دانشجویان داروسازی کشور بین رابطین سمینار  و دانشجویان و مسئولین برگزار می شود. از این سری جلسات، جلساتی با حضور دکتر دیناروند، دکتر عبداللهی، دکتر عبداللهی اصل و دکتر سجادی و پنل صنفی با موضوع آینده شغلی دانشجویان داروسازی برگزار گردید.همچنین دبیرخانه بیستمین سمینارو رابطین علمی و صنفی دانشکده های داروسازی سراسر کشور،به طور مرتب در جلساتی تحت عنوان "جلسات رابطین" گرد هم آمده و به بررسی چالش های جامعه ی داروسازی، تعیین برنامه های صنفی و علمی مرتبط با سمینار و برنامه ریزی برای زمان بندی ارسال مقالات میپردازند.

بیشتر ...

بیانیه ها و جلسات رابطین بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

دبیرخانه سمینار و جمع رابطین علمی و صنفی دانشکده های داروسازی سراسر کشور تا روز برگزاری سمینار به طور مرتب در جلساتی تحت عنوان "جلسات رابطین" گرد هم آمده و به بررسی چالش های جامعه ی داروسازی، تعیین برنامه های صنفی و علمی مرتبط با سمینار و برنامه ریزی برای زمان بندی ارسال مقالات میپردازند.

بیشتر ...