• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

نشریه ژنریک شماره اول ، مرداد 97

اولین شماره از گاهنامه صنفی ، علمی ،ادبی فرهنگی "ژنریک " . نشریه رسمی بیست و دومین دوره سمینار دانشجویان داروسازی ایران

برای دانلود فایل نشریه ژنریک اینجا را کلیک کنید.