💊سخنرانی دکتر خلیلی از شرکت #پارس_دارو و معرفی داروی "داکسوپیل" 
 

 💊معرفی داروی "مدوتکس" و مزایای آن توسط #شرکت_داروسازی_اکسیر
 

💊 همچنین مقایسه داروی "ایبوبروفن" و "کترولاک" توسط شرکت #کاسپین_تامین