• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

سخنرانی جناب آقای احسان کوشکی دبیر بیست و یکمین دوره سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

سمینار ipss مرکز اتحاد دانشجویان داروسازی است. این سمینار مشخصاً علمی-صنفی است. دبیرخانه سمینار مسائل صنفی را رصد کرده و برای اعتلای جایگاه داروسازان جوان گام‌هایی را برداشته است. 

ایشان افزودند :
تمایز دبیرخانه اهواز، استقلال دانشجویی بیش از پیشِ آن است. 
وی همچنین بیان داشت تقدیر ویژه از همه دانشجویانی دارم که در ماه‌های گذشته در کنار دبیرخانه تلاش کردند.