خواهران و برادران بگذارید از یاد نبریم ما همانیم که وطن را خرداد ماه در خرمشهر بازپس گرفتیم و «حصر» را مهرماه در آبادان شکستیم و ترانه امید را آذر ماه در کوچه های موشک خورده اندیمشک سرودیم و امیدواریم در اسفند ماه میزبان شایسته ای برای شما آینده سازان داروسازی باشیم.