🌴بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی برگزار می نماید:
🔅همایش مدیریت کسب و کار در داروخانه🔅

زمان: پنجشنبه ٢آذرماه ساعت٨-١٣
مکان: اهواز-دانشگاه-سالن آتش افزا جنب کتابخانه دانشکده داروسازی
@ipss21