🔹در طی این نشست رابطین دانشکده داروسازی همدان پیرامون تاریخچه سمینار، اهداف برگزاری سمینار و محورهای علمی و صنفی، نحوه ی ثبت نام و مزایای شرکت در سمینار با دانشجویان به گفتگو پرداختند .


🔹همچنین در انتهای جلسه، رابطین پاسخگوی سوالات صنفی و علمی دانشجویان بودند .


🔻رابطین دانشکده داروسازی همدان

🔸رابط صنفی : زهرا منصوری
@Z_mansouri
🔸رابط علمی : مهرداد صدفی
@mehrdadsadafi


https://www.instagram.com/p/BbrDbvphn9X/
🌴☀️🌴☀️
☀️🌴☀️
🌴☀️
@ipss21