کارگاه مقررات ثبت دارو در ایران در دومین روز سمینار بیستم به مدت ٤ ساعت با حضور دکتر شکوفه نیکفر، دبیر شورای بررسی تدوین دارو و دکتر بنفشه سعیدی، مسئول فنی شرکت بهستان دارو در دو بخش دو ساعته برگزار شد.
در بخش اول در مورد فهرست رسمی داروهای ایرانی و روند ثبت مولکول به بحث و گفتگو پرداخته شد.

در بخش دوم نیز موضوعاتی از جمله:
 *وضعیت نوآوری دارویی در کشور و مقایسه آن با وضعیت آمریکا و چگونگی توجیه آن
* فرآیند ثبت IDL در ایران
* نقش کمیته‌های بالینی و متخصصین اقتصاد دارو در سیر ثبت دارو
* تعریف چند لفظ مهم در ارتباط با ثبت دارو مانند کمیسیون قانونی و ...
* مراحل ثبت داروی برند مطرح گردید.