• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

ارائه‌های شفاهی در اولین روز بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

گزارشی از ارائه‌های شفاهی در اولین روز سمینار بیستم:

ارائه‌ها در sessionهای دو ساعته برگزار می‌شوند و هر ارائه توسط سه داور مورد داوری قرار می‌گیرند.
زمان هر ارائه ۷ دقیقه بوده و سه دقیقه زمان برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است.
در اولین روز این سمینار؛ در مجموع ۱۰ ارائه مربوط به گروه شیمی دارویی، ۸ ارائه از گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، ۲ ارائه از گروه کنترل دارو و یک ارائه از گروه مدیریت و اقتصاد دارو که به دلیل ارتباط با مضمون پنل، در خصوص طرح تحول نظام سلامت در انتهای بخش اول این پنل برگزار و توسط اساتید حاضر داوری شد.