• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

برگزاری کارگاه بالینی در اولین روز بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

کارگاه بالینی در اولین روز سمینار بیستم:

این کارگاه که توسط دستیاران تخصص گروه بالینی دانشکده داروسازی تهران برگزار شد، شامل سه بخش 45 دقیقه‌ای بود که هر یک از بخش‌ها به آموزش تئوری و سپس عملی مهارت‌های بالینی رایج و مورد نیاز می‌پرداخت.

در بخش اول که توسط دکتر امیر اشرافی و دکتر مهرداد عصاریان برگزار شد، انواع روش‌های تزریق توضیح داده شد و پس از آن دانشجویان تزریق را بر روی مولاژ تمرین کردند.

در بخش دوم توضیحاتی در ارتباط با پرفشاری خون و دستگاه‌های سنجش فشار خون و نحوه‌ی اندازه‌گیری آن توسط دکتر بیتا شهرامی ارائه شد و شرکت‌کنندگان به صورت گروهی به اندازه‌گیری فشار خون یکدیگر پرداختند.

در بخش سوم نیز دکتر عفت داوودی در ارتباط با انواع پانسمان‌های متناسب با انواع زخم‌ها و نکات مورد توجه حین مواجهه با زخم نیازمند به پانسمان، به آموزش پرداخت و نحوه‌ی پانسمان کردن زخم را روی مدل به دانشجویان آموزش داد.