• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

برگزاری کارگاه روش‌های بهینه تولید فرآورده‌های دارویی در صنایع داروسازی، با حضور دکتر معصومه کنعانی

کارگاه روش‌های بهینه تولید فرآورده‌های دارویی در صنایع داروسازی، دکتر معصومه کنعانی

از جمله نکات مطرح شده در کارگاه:
آمریکا اولین کشوری بود که برای ساخت داروها به روش‌های بهینه و مناسب، قوانین GMP را در سال 1963 ارائه داد.

3 بحث اصلی مطرح در GMP: محافظت از دارو، محافظت از پرسنل، محافظت از محیط زیست.

ایران بیشتر طبق قوانین EU GMP عمل می‌کند چرا که قوانین FDA سخت گیرانه‌تر هستند.

اداره دارو و مواد مخدر با همکاری مسئولین فنی صنعت اقدام به تهیه راهنمای GMP به صورت دو زبان فارسی و انگلیسی در قالب 4 کتاب: روش‌های بهینه تولید فرآورده‌های دارویی، روش‌های بهینه تولید مواد اولیه، روش‌های بهینه تولید فرآورده‌های دارویی، روش‌های بهینه‌ی انجام آزمایش، کردند.

اصول 9 گانه GMP عبارتند از:
1. سیستم کیفیت داروهای صنعتی
2. پرسنل
3. فضاسازی و تجهیزات شرکت‌های داروسازی
4. مستند کردن
5. تولید
6. کنترل کیفیت
7. ساخت و آنالیز قراردادی
8. شکایات دارویی و recall محصولات
9. خودبازرسی