• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

اولین سخنرانی بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

دکتر شریف زاده؛ ریاست محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران: کوریکولوم آموزشی در ده سال گذشته دو بار بازنگری شده و تغییراتی اساسی در حوزه های مختلف آموزش، صنعت، اخلاق، قوانین داروسازی و ... داشتیم.

ایشان همچنین اشاره ای داشتند به فعالیت های یکساله دوره میزبانی و اظهار کردند که امید است با توجه به تلاش های صورت گرفته، آنچه مدنظر بوده در این چند روز برآورده شود و به یک نتیجه گیری مناسب برسیم.