• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

گزارش تصویری مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی بیست و دومین سمینار داروسازی کشور

✅ مدرسه‌ی‌پاییزه فارماکوگنوزی  با سخنرانی دبیر سمینار سرکار خانم دکتر مهرنوش نیکپور و ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه سمینار بیست و دوم تا کنون،  در تاریخ هفتم آذر 1397 برگزار گردید.