• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

تدریس کارگاه صفر تا صد شرکت های دانش بنیان توسط دکتر حاجی میری - دومین روز سمینار بیست و یکم