• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

حضور جناب آقای دکتر دیناروند، مشاور وزیر بهداشت و جناب آقای دکتر بوستانی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پنل آموزش در داروسازی- روز دوم همایش بیست و یکم