• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

کارگاه آشنایی با نرم افزار Uptodate و سایر نرم افزار های دارویی توسط دکتر آقا کوچک زاده و دکتر خاتمی نیا