• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

اجرای گروه موسیقی دنگ شو در پایان مراسم افتتاحیه