• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

تصاویر سمینار شانزدهم تهران

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران ، در سال ١٣٩٠ میزبان شانزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور بوده است.