• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

تصاویر مدارس فصلی برگزارشده توسط بیستمین سمینار

دبیرخانه بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور از ابتدای سال نودوپنج به برگزاری مدارس گوناگونی از جمله مدرسه بهاره مدیریت و اقتصاد دارو، مدارس تابستانه فارماکوگنوزی و شیمی دارویی، مدارس پاییزی بیوتکنولوژی و داروسازی بالینی، مدارس زمستانه فارماسیوتیکس و فارماکولوژی اقدام نموده است. همچنین بازدید و اردو های مختلفی مانند بازدید از باغ گیاهان دارویی و شرکت داروسازی سیناژن در کنار برگزاری این مدارس انجام شده است.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر