• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

تصاویر مدارس فصلی برگزارشده توسط بیستمین سمینار

دبیرخانه بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور از ابتدای سال نودوپنج به برگزاری مدارس گوناگونی از جمله مدرسه بهاره مدیریت و اقتصاد دارو، مدارس تابستانه فارماکوگنوزی و شیمی دارویی، مدارس پاییزی بیوتکنولوژی و داروسازی بالینی، مدارس زمستانه فارماسیوتیکس و فارماکولوژی اقدام نموده است. همچنین بازدید و اردو های مختلفی مانند بازدید از باغ گیاهان دارویی و شرکت داروسازی سیناژن در کنار برگزاری این مدارس انجام شده است.