• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

تصاویری از دبیرخانه بیستم

دانشجویان داروسازی سراسر کشور با همکاری گروه مولتی مدیای IPSS بیستم در هفته ی سلامت امسال،کمپینی کشوری تشکیل دادند و در امکان عمومی با پخش بروشور و پمفلت و ... به آگاهی بخشی در زمینه ی دیابت که شعار امسال هفته ی سلامت بود پرداختند.