• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

جدول زمان بندی ارائه های شفاهی و پوستر های بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران

برای دانلود جدول زمان بندی ارائه های شفاهی صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جدول زمان بندی ارائه های شفاهی عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جدول زمان بندی ارائه های شفاهی صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جدول زمان بندی ارائه های شفاهی عصر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ اینجا کلیک کنید.

برای دانلود ارائه های شفاهی روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۰ اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جدول سخنرانی ها اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جدول زمان بندی ارائه پوستر ها اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جدول زمان بندی ارائه پوستر ها روز جمعه اینجا کلیک کنید.