• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

تمدید مهلت ارسال آثار

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان گرامی ، مهلت ارسال آثاربه بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی کشور، تا تاریخ 30 آذر ماه 1397 ، تمدید گردید.