• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

درخواست دبیرخانه و رابطین بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور از دکتر فاضل

🔴درخواست #دبیرخانه و #رابطین بیست و یکمین سمینار دانشجویان #داروسازی سراسر کشور از دکتر فاضل، #رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، و تاکید بر ترجمه بی کم و کاست کتاب مرجع CPT# به عنوان گامی مهم در #ارتقای نقش خدماتی داروسازان

https://www.instagram.com/p/BfBojpRBaZ2/