کارگاه کنترل اورژانس های مسمومیت با ٤.٢ امتیاز بازآموزی