جلسه اعضای دبیرخانه با دکتر برزگر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز